نمونه قرارداد سئو سایت

نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت (بهینه سازی سایت)

نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت ;

بهترین و کاملترین نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت بصورت خام و بشرح ذیل تقدیم ، کافیست نقطه چین ها را تمکیل نمایید .

“بسمه تعالی”

قرارداد طراحی و سئو سایت (بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو) ………………………………

این قرارداد فی مابین آقای/خانم ……………….. به نمایندگی از  ……………….. به شماره کد اقتصادی/ملی ………………… و شماره های تماس: …………….. و ……………… به آدرس: ………………… ، که از این پس در این قرارداد «مجری» نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر آقای/خانم ……………………….. به نمایندگی از ………………………….. به شماره کد اقتصادی/ملی …………………… شماره های تماس  …………………………و……………………. به آدرس : ……………………………………………………………. که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود منعقد می­گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند .

پست الکترونیک مجری : info@SEOparsian.com

پست الکترونیک کارفرما: …………………………..

 

ماده ۱) موضوع قرارداد:

 

ماده ۲) کلمات کلیدی (کلیدواژه) :       ۱)…………………………    –     ۲)……………………………..   –  ۳)……………………………….

ماده ۳) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد و پرداخت اولیه وجه توسط کارفرما بمدت ۱۲۰ روز کاری و مطابق با برنامه ذیل می باشد :

فاز اول: طراحی سایت با ساختاری کاملا بهینه  – ۳۰ روز کاری از تاریخ امضاء قرارداد

فاز دوم: بهینه سازی سایت و انجام سئو سایت – ۹۰ روز کاری پس از اجرای فاز اول

تبصره ۱: در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و تخطی از ارائه خدمات فنی توسط مجری طرح، کارفرما مجاز است بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نموده و مجری مکلف به تأدیه خسارت کارفرما می باشد .

تبصره ۲: در صورت تأخیر کارفرما در مورد عدم تحویل به موقع اطلاعات به مجری و به ازاء هر روز تاخیر یک روز به مدت پایان قرارداد اضافه می گردد و تاریخ پایان قرارداد با در نظر گرفتن تأخیر زمانی تحویل اطلاعات از سوی کارفرما مجدداً محاسبه می گردد. اطلاعات مورد نیاز مجری می بایست کتبا ًو یا شفاها از کارفرما خواسته شود و کارفرما میبایست حداکثر طی ۲۴ ساعت کاری به مجری اطلاعات لازم را ارائه دهد .

تبصره ۳: در صورتیکه به خواست و یا تخلف کارفرما قرارداد فسخ شود هزینه کارهای انجام شده محاسبه و کارفرما موظف به پرداخت آن به مجری خواهد بود.

تبصره ۴: هرگونه تغییر اساسی در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

مبلغ کل قرارداد ……….  ریال معادل …………………………… ریال  وجه نقد رایج کشور برآورد می گرددکه که به صورت ذیل از سوی کارفرما به مجری قابل پرداخت می باشد.

  • مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰  ریال معادل …………………………… ریال به عنوان پیش پرداخت پس از امضاء قرارداد.
  • مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰  ریال معادل …………………………… ریال پس از ۲ ماه از امضاء قرارداد.
  • مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰  ریال معادل …………………………… ریال پس از ۳ ماه از امضاء قرارداد.
  • مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰  ریال معادل …………………………… ریال همزمان با تحویل مورد قرارداد.
  • مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰  ریال معادل …………………………… ریال به عنوان حسن انجام کار .

تبصره ۱: کلیه پرداخت های فوق توسط کارفرما بایستی به شماره حساب                     به نام …………………….  نزد بانک                   واریز و یا به شماره کارت                       واریز شود .

ماده ۵) تعهدات کارفرما:
۱-۵) کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نیاز سایت را در هر زمانی که مجری درخواست می کند ، در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد.
۲-۵) کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار وی قرار میگیرد کوشا باشد. در طول مدت قرارداد درصورتی که کارفرما نیاز به نام کاربری و رمز عبور وب سایت داشته باشد کتباً از مجری درخواست می نماید و مجری موظف است در اسرع وقت به کارفرما اعلام نماید . با عنایت به مطلب پیش گفت ، در صورتی که کارفرما نام کاربری و رمز عبور وب سایت را در اختیار داشت ، نباید در اختیار افراد غیر قرار دهد و مجری مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
۳-۵) کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد مطابق ماده ۴ قرارداد , به مجری اقدام نماید .

۴-۵) در صورتکیه مطابق بند ۵-۲ ماده ۵ قرارداد کارفرما نام کاربری و رمز عبور وب سایت را در اختیار داشت ، چنانچه در دوره قرارداد شخص خود کارفرما یا شخص دیگری فعالیتی بر روی سایت انجام دهد که باعث افت رتبه سایت گردد، مجری هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

۵-۵)کارفرما موظف است با هزینه خود domain خریداری نماید .

۶-۵) اضافه کردن کلمه کلیدی جدید در طول انجام کار ،  با توافق طرفین بابت هزینه و مدت زمان انجام کار ، امکانپذیر می باشد.

۷-۵) این سایت جهت استفاده با دامنه …………………………………….. تهیه شده است و کارفرما بدون دریافت رضایت کتبی پیمانکار نمی تواند آن را همزمان در جای دیگر و با دامنه جدید نیز استفاده نموده یا آنرا بدون هزینه یا با هزینه در اختیار دیگران قرار دهد.

ماده ۶) تعهدات مجری:

۱-۶) مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء و مورد قرارداد را در تاریخ مقرر به کارفرما تحویل نماید.
۲-۶) مجری متعهد می گردد براساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار و بهینه سازی سایت رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریعتر از سوی مجری رسیدگی و ترتیب اثر داده شود.

۳-۶)مجری موظف است با هزینه خود که البته در مبلغ قرارداد (ماده ۴) نیز پیش بینی شده است ، host به نام کارفرما خریداری نماید . مشخصات host مذکور شامل : هاست لینوکس ۱ گیگ از ایران سرور و یکساله می باشد . بدیهی است پس از سال اول ، همه ساله می بایست کارفرما نسبت به تمدید قرارداد host با هزینه خود اقدام نماید .

۴-۶) کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما در اختیار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد . بطور کلی ، کلیه اطلاعات سایت طراحی شده و کلیه سایت های مرتبط با سایت اصلی ، قراردادهای منعقده فی مابین کارفرما و مجری و هرگونه قرارداد دیگر کارفرما با سایرین که اطلاعات آن در اختیار مجری قرار می گیرد و هرگونه اطلاعات دیگر در رابطه با کارفرما و فعالیت وی ، کاملا ًمحرمانه می باشد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار قرار دادن این اطلاعات به هرنحوی و به هرشخص حقیقی یا حقوقی را ندارد.

۵-۶) مجری متعهد می گردد طی گزارش،  مشکلات موجود در سایت و همچنین رفع و بهبود موارد فوق را در پایان کار به کارفرما ارائه نماید.

۶-۶) مجری موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.

۷-۶)مجری متعهد می شود موضوع قرارداد را به کارفرما یا نماینده ایشان تحویل دهد.

۸-۶) سایت طراحی شده ، از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی ناشی از خطای برنامه نویسی به مدت یک سال و به صورت رایگان از طرف مجری گارانتی می گردد .

۹-۶) کارفرما در خصوص تأمین ملزومات ، محل استقرار ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام خدمات طراحی سایت و سئو و نیز در خصوص ایجاد و ارائه مطلب جهت مطلب گذاری در مبحث سئو ، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و مجری متعهد به ارائه خدمات بر اساس شرح خدمات قرارداد می باشد .

۱۰-۶) مجری متعهد میگردد از روشهایی که باعث قرار گرفتن وب سایت در لیست سیاه موتورهای جستجو میشود استفاده نکند. در غیر اینصورت ضمن عودت تمام مبلغ قرارداد به کارفرما، نسبت به بهینه سازی یک سایت جدید با تمام مشخصات سایت قبلی بطور رایگان اقدام نماید.

ماده ۷) پشتیبانی :

پس از تحویل موضوع قرارداد و نیز انجام کلیه تعهدات مجری طبق قرارداد حاضر ، پشتیبانی وب سایت از سال دوم و به صورت سالانه با مبلغ توافقی و عقد قرارداد پشتیبانی می باشد.(موارد مندرج در بند ۸-۶ ماده ۶ قرارداد نیاز به عقد قرارداد جدید نداشته و می بایست در مدت زمان یک سال پس از تحویل مورد قرارداد ، از طرف مجری به صورت رایگان انجام پذیرد).

ماده ۸) ضمانت اجرای کار:

۱-۸)–  مبلغ  ……………… ریال معادل ………………………… تومان  به عنوان حسن انجام کار ، پس از اتمام قرارداد و رضایت کارفرما از پروژه و کار بر اساس موضوع قرارداد به مجری پرداخت می گردد .

ماده ۹) اقامتگاه قانونی :

اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰) فسخ قرارداد :

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد به جز مورد ذکر شده در تبصره ۱ ماده ۳  قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.

تبصره : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای کارفرما ، مجری را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی می نماید. درصورت عدم تمکین مجری ،‌ کارفرما حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده ۱۱) حل اختلاف :

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط ۲ نفر از اساتید مرضی الطرفین (یک نفر از طرف کارفرما و یک نفر از طرف مجری)، بررسی و حکم آنها برای طرفین لازم الرعایه می باشد. و در صورتیکه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به نتیجه نرسد، هریک از طرفین حق خواهند داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی شهر مشهد مراجعه نمایند.

ماده ۱۲) حقوق و مالکیت :

کلیه حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به کارفرما می باشد .

تبصره : مجری نمیتواند در هیج جای سایت نام و نشانی از خود و یا شرکت تابعه و  متبوع خود و یا هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر بدون اجازه کارفرما ، ثبت نماید .

ماده ۱۳) موارد فورس ماژور:
درصورتی که به صورت قهری مشکلی در ادامه فعالیت مجری پیش آمد که رفع آن از حیطه توانایی مجری خارج بود ، قرارداد پس از تسویه حساب با توافق طرفین فسخ خواهد شد و یا در صورت توافق طرفین به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

هرگاه در اثر عواملی مانند(و نه محدود به) زلزله، سیل،آتش سوزی، جنگ، اعتصابات و آشوبهای اجتماعی و تحریم ایران (که منجر به مسدود شدن هاست گردد) و … که خارج از حیطه اراده و اختیار طرفین می باشد اتفاق افتد، ادامه خدمات تا رفع آن عوامل متوقف خواهد گردید و عدم انجام خدمات در این زمان به معنای عدول از پیمان نخواهد بود.

ماده ۱۴) قوانین حاکم بر قرارداد :

۱۴-۱ این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۱۴-۲ این قرارداد در ۱۴ ماده و ۲۰ بند و ۹ تبصره و ۶ صفحه و در دو نسخه که هر یک بطور مجزا حکم واحد را دارند در تاریخ ………..  به امضاء طرفین رسیده است.

 

مجری                                                                                کارفرما

امضاء و اثر انگشت                                                                   امضاء و اثر انگشت

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =